Hukuk – Sözcü TV

Hukuk

Mirastan mal kaçırma (muhlis muvazaası) nedir?

Muvazaa genel anlamı itibariyle bir kişinin üçüncü bir kişiyle yaptığı görünüşte geçerli fakat kişilerin gerçek iradesini yansıtmayan özetle üçüncü kişileri aldatmak maksadıyla yapılan sözleşmelerdir. Buna göre görünüşte ve hukuki anlamda şeklen geçerli olan bu anlaşma aslında taraflar arasında hiç hüküm doğurmamaktadır veya görünüşte yapılan sözleşmeden daha çok farklı hüküm sonuçlar doğurmaktadır. Avukat Bilal Çelik cevapladı.
1 sene önce 11

Mirastan kimler, nasıl pay alabilir?

Türk hukuk sisteminde, mirastan pay alacak olanlar miras bırakan kişinin yasal mirasçılarıdır. Eski bir sözde de denildiği üzere; “Kanda en yakın malda en yakındır.” Bu anlamda yasal mirasçılar içerisinde ölenin kan hısımları,  vefat ettiği sağ ise eşi ve şayet var ise evlatlığı da yer almaktadır. Yasal mirasçının belirlenmesi noktasında Türk hukuk sistemimizde zümre usulü benimsenmiştir. Bu usulde esasen bir zümrenin mirasçılığı diğer zümrenin miras almasını engel olmaktadır. Avukat Bilal Çelik cevapladı.
1 sene önce 11

Mirasın reddi nedir?

Mirasın reddi terekenin kapsamındaki tüm hak ve borçların reddedilmesi anlamına gelir. Bu anlamda mirası reddeden mirasçı terekeden kaynaklanan haklarına haiz olamayacağı gibi yine terekeden doğan borçları da ödemekle mükellef olmayacaktır. Kural olarak yasal ve atanmış mirasçılar, mirası reddetme hakkına haizdirler. Avukat Bilal Çelik cevapladı.
1 sene önce 11

Mirasçılıktan çıkarma hakkında bilinmesi gerekenler

Mirasçılıktan çıkarma diğer adıyla iskat, ölüme bağlı bir tasarruf işlemidir. Ölüme bağlı tasarruf miras sözleşmesi ve vasiyetname ile karşımıza çıkabilmektedir. Normal şartlarda saklı pay üzerinde bir tasarruf yapamayacak olan miras bırakan, mirastan çıkarma işlemiyle satılı paylar üzerinde de tasarrufta bulunabilmektedir. Avukat Bilal Çelik cevapladı.
1 sene önce 11

İştirak nafakası nedir?

İştirak nafakası, ebeveynlerin çocuklarına karşı bakım yükümlülüğünden doğmuş bir nafaka çeşidi olduğundan, iştirak nafakasının miktarı da çocukların ihtiyacı oranında belirlenecektir. Avukat Bilal Çelik cevapladı..
1 sene önce 11

Boşanmada mal ayrımı nasıl yapılır?

Mal paylaşımı denince anlaşılması gereken, evlilik içerisinde elde edilen malların paylaşılmasıdır. Kişilerin evlilik öncesi sahip oldukları mallar paylaşıma dahil edilmemektedir. Avukat Bilal Çelik cevapladı.
1 sene önce 11

İşe iade davası nasıl açılır? Arabuluculuğa başvuru süreleri nelerdir?

İşçinin işe iade davası açabilmesi için iş güvencesinden yararlanıyor olması gerekmektedir. Peki nedir bu iş güvencesi şartları? İlk olarak işçinin İş Kanunu’na tabi olarak belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışma yapıyor olması gerekir. Avukat Mizgin Doğan cevapladı.
1 sene önce 11

Fazla mesai ücretine hak kazanılması hakkında bilinmesi gerekenler

Haftalık 45 saati aşan çalışmalar, fazla çalışma yani fazla mesai olarak nitelendirilmektedir. Fazla çalışmaların karşılığı olarak işçiye saatlik ücretinin %50’si oranında zamlı ücret ödenmesi gerekmektedir. Avukat Mizgin Doğan cevapladı.
1 sene önce 11

Mobbing nedir, nasıl ispatlanabilir?

Bezdiri de dediğimiz mobbing aslında bir grup insanın bir kişi veya başka bir gruba sosyal kabadayılık yapmasıdır. Avukat Mizgin Doğan cevapladı.
1 sene önce 11

Ayıplı malda tüketicinin seçimlik hakları nelerdir?

Tüketiciye teslimi anından taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olunması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. Avukat Mizgin Doğan cevapladı.
1 sene önce 11

İhbar tazminatı nedir, nasıl hesaplanır?

İş Kanunu belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerektiğini söylemektedir. Bildirimin amacı tarafların fesih olayından önceden haberdar olarak işçi açısından yeni iş aranması, işveren açısından yeni işçi alımının sağlanması ve tarafların zarar görmelerinin önlenmesidir. Avukat Mizgin Doğan cevapladı.
1 sene önce 11

Boşanma sürecinde mal kaçırma nedir?

Boşanma süreci hukuki anlamda evliliğin sona ermesinin yanı sıra eşler açısından maddi ve manevi anlamda sonuçlar doğuran bir süreçtir. Boşanma sürecinde özellikle sonraki süreçte maddi açıdan büyük kayıplar yaşanmaması bakımından sürecin taraflarının dikkatli ve özen göstermesi gereken hususları vardır. Avukat Bilal Çelik cevapladı.
1 sene önce 11

Boşanma davalarında manevi tazminat nedir?

Boşanma sonrası istenecek manevi tazminatın hukuki dayanağı Türk Medeni Kanunu’nda belirtilmiştir. Kanun, boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminata uygun olan miktarda bir para isteyebilir hükmündedir. Avukat Bilal Çelik cevapladı
1 sene önce 11

Boşanma davalarında maddi tazminat nedir, nasıl belirlenir?

Boşanma davalarında maddi tazminat denildiğinde boşanma sonrasında istenecek maddi tazminatlardan bahsedilmektedir. Avukat Bilal Çelik cevapladı.
1 sene önce 11

Taksirle adam yaralama suçunda bilinmesi gerekenler

Türk Ceza Kanunu’nun 89. maddesinde düzenlenen taksirle adam yaralama suçu için taksirle başkasının vücuduna acı veren, sağlığını veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişinin 3 aydan 1 yıla hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacağı öngörülmüştür. Avukat Mizgin Doğan cevapladı.
2 sene önce 11

Şantaj suçu nedir, cezası nasıl belirlenir?

Türk Ceza Kanununda bir kimsenin hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya, yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür. Avukat Mizgin Doğan cevapladı.
2 sene önce 11

Nafakanın artırılması nasıl gerçekleşir?

Kişilerin sosyal ve ekonomik durumları sürekli sabit kalmadığından ve zaman içerisinde değişiklik göstereceğinden ayrıca belirlenmiş nafaka değeri zaman içerisinde enflasyona bağlı olarak değişebileceğinden nafakanın arttırılması gündeme gelebilmektedir. Örneği iştirak nafakası durumunda küçük bir çocuğun gideri, eğitim ve masraflarının büyüdükten sonra daha da artacağı söz konusu olabilmektedir. Avukat Bilal Çelik cevapladı
2 sene önce 11

Nafakanın kaldırılması hangi durumlarda mümkün olur?

Nafaka bir tarafın diğer tarafa ödemekle yükümlü kılındığı boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek tarafı korumak, çocukların eğitim ve bakım giderlerini karşılanmasını amaçlayan ödenmesini hükmü olunmuş bir bedeldir. Nafakaların mali durumları göz önünde bulundurularak nafaka hükmedildiğinden tarafların mali durumları da sabit olmayıp zaman içerisinde değişim göstereceğinden nafaka üzerinde artırım indirim veyahut tamamen kaldırılması mümkündür. Avukat Bilal Çelik cevapladı.
2 sene önce 11

Taksirle adam öldürme suçu nedir, cezası nasıl belirlenir?

Taksirle adam öldürme suçunu basit taksirle adam öldürme ve bilinçli taksirle öldürme diye ikiye ayırmak gerekir. Basit taksirle öldürmede dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık nedeniyle gerçekleşen ölüm, aslında öngörülmemiştir. Eğer kişi bu ölümü öngörebiliyorsa bilinçli taksir söz konusu olur. Avukat Mizgin Doğan cevapladı.
2 sene önce 11

Nafaka nedir, çeşitleri nelerdir?

Boşanmada nafaka hususu, boşanma sürecinde olan eşlerin boşanma ve boşanma sonrası süreçlerini etkileyeceğinden boşanmada nafaka hususu önem arz etmekte ve nafakaya ilişkin sorunlarla çok sık karşılaşmaktayız. Nafakanın tanımına gelince hakim tarafından boşanma sürecinde ve sonrasında tarafların, varsa çocuklarının maddi olarak mağdur duruma düşmemeleri için taktir ettiği hükümlü olan tarafın diğer tarafa ödeyeceği meblağ nafaka olarak nitelendirilmektedir. Avukat Bilal Çelik cevapladı.
2 sene önce 11

Şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davası nedir?

Şiddetli geçimsizliğin temelini evlilik birliğinin temelinden sarsılması oluşturmaktadır. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle artık tarafların ortak bir yaşama devam etmesi mümkün olmaması halinde mahkeme tarafından boşanmalarına karar verilir. Avukat Mizgin Doğan cevapladı.
2 sene önce 11